Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRACA URZĘDU   \  ZAłATWIANIE SPRAW

    Załatwianie Spraw
  KLIKNIJ TUTAJ aby zobaczyć katalog usług dla obywateli - karty usług
  Zasady przyjmowania i załatwiania spraw w urzędzie regulują w szczególności następujące przepisy:
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
  2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. Nr 9 z 1980r., poz. 26 ze zm.)
  4. ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. nr 110 z 2002r., poz. 968 ze zm.)
  5. ustawa z dnia 10 września 1999r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.)
  6. ustawa Ministra dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 ze zm.)
  7. zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt.
  Z przytoczonych powyżej przepisów wynikają następujące ogólne zasady postępowania przez organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym i w innych postępowaniach:
  1. zasada wyrażona w art. 2 Konstytucji; „ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.,
  2. zasada praworządności – organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa,
  3. zasada równości wobec prawa – wszyscy są wobec prawa równi, mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne,
  4. zasada prawa do sprawiedliwego i jawnego, szybkiego procesu – każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny i bezstronny organ,
  5. zasada ochrony dóbr osobistych – informacje dotyczące jego osoby mogą być ujawnione tylko na podstawie ustawy
  6. zasada prawa skargi – każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej,
  7. zasada dwuinstancyjności postępowania – każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji z wyjątkami określonymi w drodze ustawowej,
  8. zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych – postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych,
  9. zasada obowiązku organów podatkowych udzielania informacji i wyjaśnień wyjaśnień przepisach prawa podatkowego – organy podatkowe mają obowiązek udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień w postępowaniu podatkowym,
  10. zasada prawdy obiektywnej – w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym,
  11. zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym – organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
  12. zasada pisemności – z zasady tej wynika obowiązek załatwienia sprawy w formie pisemnej,
  13. zasada trwałości ostatecznych decyzji – decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym są ostateczne,
  14. zasada szybkości kontroli – kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu.
  Oprócz zasad, którymi organ musi się kierować przy załatwianiu spraw istotną rolę na sposób załatwienia sprawy mają terminy. Uregulowania dotyczące terminów zawarte w art. 139 Ordynacji podatkowej stanowią rozwinięcie ogólnej zasady szybkości postępowania i stanowią one:
  • Art. 139. § 1. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
  • § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.
  • § 3. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.
  • § 4. Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Załatwienie sprawy powinno nastąpić przed upływem terminu maksymalnego. Jednakże gdy powstaną przeszkody w prowadzeniu czynności postępowania wyznacza się nowy termin jej załatwienia (art. 140 § 1 i 2 Ordynacji), oprócz tego może być wyznaczony termin dodatkowy (art. 141 § 2).

  Upływ terminów załatwienia sprawy nie pozbawia organu podatkowego ani właściwości w sprawie, ani kompetencji do jej załatwienia, ani też nie wpływa na ważność już dokonanych czynności postępowania jak i czynności podjętych po upływie terminu.

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra