Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 •       -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
           --- Zarządzenie nr 0050.02.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.03.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.05.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.08.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.011.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.012.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.010.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.013.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.014.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.017.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.018.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.020.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.23.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.27.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.28.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.31.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.29.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.30.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.33.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.34.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.37.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.41.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.48.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.59.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.65.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.66.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.68.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.69.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.70.2017
           --- Zarządzenie nr 120.80.2017
           --- Zarządzenie nr 120.81.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.81.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.85.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.86.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.87.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.88.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.89.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.90.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.93.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.95.2017
           --- Zarządzenie nr 0050.96.2017
        -- rok 2018
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  KONSULTACJE SPOłECZNE   \  ROK 2017

    KONSULTACJE SPOŁECZNE - ROK 2017
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  41 28.12.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.096.2017 Przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Budowa przedszkola w Psarach” w ramach Działania 12.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  40 28.12.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.095.2017 Przeprowadzenie z mieszkańcami wsi Dąbie Chrobakowe konsultacji społecznych, dotyczących zmiany granic wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice
  39 11.12.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.093.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznychUchwały Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych oraz niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg
  38 29.11.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.090.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  37 16.11.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.089.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie: pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Psary poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości
  36 16.11.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.088.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
  35 16.11.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.087.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  34 09.11.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.086.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice.
  33 09.11.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.085.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"
  32 27.09.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.081.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania” w ramach Działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  31 18.09.2017r.
  Zarządzenie nr 120.081.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
  30 18.09.2017r.
  Zarządzenie nr 120.080.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/203/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Psary
  29 23.08.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.070.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie gminnego bonu żłobkowego.
  28 09.08.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.069.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/215/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary.
  27 26.07.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.068.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach
  26 19.07.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.066.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/220/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  25 17.07.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.065.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"
  24 08.06.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.059.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  23 25.04.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.048.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Góra Siewierska
  22 12.04.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.041.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkańcami Gminy Psary dotyczących wejścia gminy Psary w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
  21 27.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.037.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami Gminy Psary programu pn. "Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Psary na lata 2016-2019 z perspektywa na lata 2020-2023"
  20 22.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.034.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly Rady Gminy Psary w sprawie: wskazania miejsca realizacji obowiazku szkolnego uczniom klas VI szkól podstawowych prowadzonych przez gmine Psary od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019
  19 22.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.033.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly Rady Gminy Psary w sprawie : dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oswiatowe na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
  18 21.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.030.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizacje projektu "Sloneczna Gmina Psary – odnawialne zródla energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary"
  17 21.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.029.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizacje projektu "Usuniecie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Psary"
  16 16.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.031.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu w sprawie zmiany Uchwaly Nr XII/124/2015 z dnia 29 pazdziernika 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze srodków budzetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”
  15 15.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.028.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplat za usuniecie drzewa lub krzewu na terenie Gminy Psary
  14 14.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.027.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie : określenia warunków całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Psary
  13 06.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.023.2017 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Psary w 2017 r."
  12 06.03.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.020.2017 Przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. "Zmian wskazanych w Zalaczniku nr 1 Kluczowe zadania strategiczne do Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025"
  11 24.02.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.018.2017 Przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej ul. Szopena 5” w ramach Działania 4.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  10 24.02.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.017.2017 Przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - termomodernizacja remizy w Strzyżowicach" w ramach Działania 4.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  09 15.02.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.014.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly w sprawie: okreslenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez gmine Psary.
  08 15.02.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.013.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly w sprawie: okreslenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gmine Psary przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych
  07 13.02.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.010.2017 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie : uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Psary na lata 2017-2021
  06 13.02.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.012.2017 Przeprowadzenie konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie: przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Psary na lata 2017-2020
  05 13.02.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.011.2017 Przeprowadzenie konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne
  04 30.01.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.8.2017 Przeprowadzenie z mieszkancami wsi Brzekowice-Wal konsultacji spolecznych, dotyczacych zmiany urzedowej nazwy miejscowosci wsi „Brzekowice-Wal”, na wies „Brzekowice Wal”..
  03 18.01.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.5.2017 Przeprowadzenie konsultacji spolecznych projektu Uchwaly Rady Gminy Psary z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XXIV/270/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: przyjecia Programu wspólpracy gminy Psary z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2017 rok.
  02 16.01.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.3.2017 Przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotyczacych zmiany Uchwaly Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczególowych warunków przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, z wylaczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczególowych warunków czesciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak równiez trybu ich pobierania, zmienionej Uchwala Nr XV/171/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016r.
  01 13.01.2017r.
  Zarządzenie nr 0050.2.2017 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zarządzenie nr 0050.02.2017
  2. Zarządzenie nr 0050.03.2017
  3. Zarządzenie nr 0050.05.2017
  4. Zarządzenie nr 0050.08.2017
  5. Zarządzenie nr 0050.011.2017
  6. Zarządzenie nr 0050.012.2017
  7. Zarządzenie nr 0050.010.2017
  8. Zarządzenie nr 0050.013.2017
  9. Zarządzenie nr 0050.014.2017
  10. Zarządzenie nr 0050.017.2017
  11. Zarządzenie nr 0050.018.2017
  12. Zarządzenie nr 0050.020.2017
  13. Zarządzenie nr 0050.23.2017
  14. Zarządzenie nr 0050.27.2017
  15. Zarządzenie nr 0050.28.2017
  16. Zarządzenie nr 0050.31.2017
  17. Zarządzenie nr 0050.29.2017
  18. Zarządzenie nr 0050.30.2017
  19. Zarządzenie nr 0050.33.2017
  20. Zarządzenie nr 0050.34.2017
  21. Zarządzenie nr 0050.37.2017
  22. Zarządzenie nr 0050.41.2017
  23. Zarządzenie nr 0050.48.2017
  24. Zarządzenie nr 0050.59.2017
  25. Zarządzenie nr 0050.65.2017
  26. Zarządzenie nr 0050.66.2017
  27. Zarządzenie nr 0050.68.2017
  28. Zarządzenie nr 0050.69.2017
  29. Zarządzenie nr 0050.70.2017
  30. Zarządzenie nr 120.80.2017
  31. Zarządzenie nr 120.81.2017
  32. Zarządzenie nr 0050.81.2017
  33. Zarządzenie nr 0050.85.2017
  34. Zarządzenie nr 0050.86.2017
  35. Zarządzenie nr 0050.87.2017
  36. Zarządzenie nr 0050.88.2017
  37. Zarządzenie nr 0050.89.2017
  38. Zarządzenie nr 0050.90.2017
  39. Zarządzenie nr 0050.93.2017
  40. Zarządzenie nr 0050.95.2017
  41. Zarządzenie nr 0050.96.2017
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra