Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 •       -- Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
        -- Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
        -- Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRACA URZĘDU   \  PROCEDURY PRAWNE   \  PROCEDURY OPRACOWYWANIA I STANOWIENIA AKTãW PUBLICZNOPRAWNYCH WYDAWANYCH PRZEZ RADę GMINY

    Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy

  Uchwały

  Rada Gminy rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

  Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić:

  • radni (co najmniej pięciu radnych),

  • wójt gminy,

  • komisje Rady Gminy,

  • kluby radnych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.


  Tryb stanowienia

  Projekt uchwały powinien określać w szczególności: tytuł uchwały, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, w miarę potrzeby źródła sfinansowania realizacji uchwały, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

  Projekt uchwały wymaga uzasadnienia, wskazania potrzeby podjęcia, oraz podania informacji o skutkach finansowych jej realizacji.

  Przygotowany projekt uchwały jest opiniowany pod względem jej zgodności z prawem przez radcę prawnego. Następnie wszystkie projekty uchwał podlegają procedurze głosowania na sesjach Rady Gminy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Przyjęte uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom. Rada określa tryb rozpowszechniania podjętych uchwał. Następnie uchwały przekazuje się wójtowi w celu ich realizacji. Z kolei wójt przedkłada uchwały wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Ponadto wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwały w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Gminy objęte zakresem działalności Izby.

  Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery oraz odnotowuje się datę posiedzenia, na którym zostały podjęte. Sekretarz gminy ewidencjonuje uchwały w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołem sesji Rady Gminy. Uwierzytelnione kopie uchwał przekazywane są wójtowi do realizacji i wiadomości zależnie od ich treści.

  Uchwały mogą być zmienione lub uchylone, w tym samym trybie w jakim były uchwalane.


  Inne formy prawne

  Oprócz uchwał Rada Gminy może podejmować także:

  • czynności proceduralne,

  • postanowienia,

  • deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

  • oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

  • apele - zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

  • opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.  Tryb podejmowania postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii jest taki sam, jak w przypadku uchwał. Zazwyczaj zapadają one zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.


    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra