Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

     

W dniu 29 grudnia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195), wdrażająca  dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003). Dyrektywa powyższa  reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.

Informacja publiczna w rozumieniu ustawy to każda informacja o sprawach publicznych, która podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie (art.1 ust.1).

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu upoważnionych podmiotów niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (art.23a ).

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Psarach w celu ich ponownego wykorzystania

         

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Psary - http://bip.psary.pl/
2. udostępniona na stronie  internetowej Gminy Psary - http://psary.pl/
3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Psary:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Gminy w Psarach nie zostały określone inne, odrębne  warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pobierające te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek , gdy :
a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Psarach,
b) zamiarem Wnioskodawcy jest wykorzystanie informacji publicznych na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone.
2.   Urząd Gminy w Psarach określa warunki udostępnienia informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je Wnioskodawcy.
3.  Wniosek składa się na formularzy, którego wzór określi Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia . Wniosek może mieć formę dokumentu papierowego bądź  dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest max. przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po uprzednim zawiadomieniu Wnioskodawcy .
5. Jeżeli  przygotowanie informacji publicznej  w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów Urząd Gminy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Wysokość w/w opłaty uwzględnia koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki , jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt i czas przygotowania i przekazania informacji.  Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i określonej formie.

IV. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości nałożonej opłaty:

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłaty za ponowne wykorzystanie informacji publicznej, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w Psarach , w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłaty.
2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), z tym że :
Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni,
Uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej na podst. art.23g ust.8 pkt.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy w Psarach uzyskał dany utwór.
3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).


V. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.


Urząd Gminy w Psarach zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i  niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


Urząd Gminy w Psarach nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie, udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.