Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Ochrona Środowiska / Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających i

Symbol: Wykaz danych
2009-10-26
INFORMACJA O PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ O SPOSOBIE I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W TYM WYKAZIE

Co znajduje się w wykazie?


Referat Przedsięwzięć Publicznych prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, składający się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów oraz ze spisów kart informacyjnych.


W wykazie umieszczone są dane o następujących dokumentach:


1. Wnioski (karty A) i decyzje (karty B) dotyczące:

- zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk da bezdomnych zwierząt,

- czasowego odebrania okrutnie traktowanego lub zaniedbywanego zwierzęcia właścicielowi,

- zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

- zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

- wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia i za niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

- środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

2.Postanowienia (karty B) oraz raporty i analizy porealizacyjne (karty E) dotyczące planowanych przedsięwzięć, wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.:

- postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu,

- uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z organami ochrony środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Projekty dokumentów (karta C) i dokumenty (karta D) o charakterze polityk, strategii, programów i planów w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, leśnictwa.

4. Zgłoszenia instalacji (karta H), z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (jak przydomowe oczyszczalnie ścieków).

5. Inne dokumenty (karta I) – dotyczące stanu elementów przyrodniczych, emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko,
wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki,
działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska, planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.


Korzystanie z wykazu


Wykaz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.bip.psary.pl oraz w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy Psary, II piętro, pokój Nr 214.


1. Wykaz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.bip.psary.pl oraz w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy Psary, II piętro, pokój Nr 214.

2. Osobą do kontaktu w sprawie wykazu jest Dagmara Toczkowska, telefon – 032 267 21 21 wew. 22.

3. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne.

4. Dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – udostępnia się w dniu złożenia wniosku.


Sposób udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie


1. Informacje udostępnia się na:

- wniosek ustny – w przypadku informacji niewymagających wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej,

- wniosek pisemny o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, który należy złożyć w kancelarii urzędu lub przesłać pocztą.

2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788), ustalaną w następujący sposób:

- wyszukiwanie informacji: 5,00 zł, jeśli wymaga wyszukania do 10 dokumentów. Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeśli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.

- sporządzanie kopii dokumentów: format A4 – 0,30 zł za stronę czarno-białej kopii, format A3 – 0,60 zł za stronę czarno-białej kopii.

- za sporządzanie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa, i oświaty pozaszkolnej, pobiera się ww. opłaty pomnożone przez współczynnik różnicujący 0,5.

- przesyłanie kopii dokumentów lub danych: opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych „Polskiej Poczty” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o 2,00 zł w przypadki kopii dokumentów lub danych w formie wydruku, 5,00 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.

3. Opłatę za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę na rachunek bankowy. Opłatę za przesyłkę, uiszcza się przy jej odbiorze.

4. Kopie dokumentów lub danych przesyłane są po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty, można je również odebrać osobiście w pok. 3 (w tym przypadku nie wnosi się opłaty za przesyłkę).