Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy / Kierownictwo Urzędu Gminy

Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń  - zdjęcie portretowe
Tomasz Sadłoń
Kontakt
Tel/Fax
32 294 49 00
Dyżury
Poniedziałek
13:30-16:00
Kompetencje

   organizowanie i kierowanie pracami Urzędu;

   reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

   kierowanie polityką kadrową i płacową Urzędu oraz nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze stosunku pracy;

   wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

   upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

   upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wykonywania w swoim imieniu innych czynności wynikających z przepisów prawa lub aktów wewnętrznych;

   przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy;

   przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;

   wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, okólników itp.);

   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw przekazanych ustawami do kompetencji innych organów;

   zatwierdzanie zakresów czynności Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz samodzielnych stanowisk będących pod bezpośrednim nadzorem Wójta;

   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu;

   kierowanie Obroną Cywilną Gminy;

   składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z prac Wójta w okresie międzysesyjnym;

   przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków;

   opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie

   i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

   zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

   powoływanie pełnomocnika ochrony i organizowanie pionu ochrony;

   organizacja i kierowanie procesem przygotowań obronnych państwa;

   organizowanie i odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych;

   wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta innymi szczególnymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.
Nadzór Nadzór nad komórkami organizacyjnymi sprawuje Wójt, przy pomocy Zastępcy Wójta oraz Sekretarza i Skarbnika.

Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają:

   Urząd Stanu Cywilnego,

   Radca Prawny,

   Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych,

   Pion Ochrony Informacji niejawnych,

   Administrator Bezpieczeństwa Informacji
   Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

   Samodzielne stanowisko ds. promocji

   Audytor wewnętrzny
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-04-07 07:57:00
Data utworzenia 2009-08-04
Data udostępnienia 2018-07-04 13:52:50
Osoba odpowiedzialna Piotr Gawron
Udostępnił Piotr Gawron