Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 •       -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
           --- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2015 r.
           --- Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
           --- Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
           --- Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z w
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach
           --- Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary nr VIII/ 75/2015 z dnia 28 maja 2015 r.w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawe: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Psary na lat
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawe: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem źr
           --- Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaty w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkahcami Gminy Psary
           --- Regulamin Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Gminy Psary
           --- Zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na teren
           --- Zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
           --- Przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzen
           --- Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
           --- Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemo
           --- Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela zatrudnionego w celu realizacji zajęć o charakterze rewalidacyjnym i s
           --- Zmiana Uchwały Nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23.10.2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkół, prz
           --- Ustanowienie i przyznawanie dorocznych nagród Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
           --- Przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  KONSULTACJE SPOłECZNE   \  ROK 2015

    KONSULTACJE SPOŁECZNE - ROK 2015
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  18.12.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.71.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Psary, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
  07.12.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego
  07.12.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025
  17.11.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.65.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  17.11.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.64.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23.10.2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  16.11.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.62.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela zatrudnionego w celu realizacji zajęć o charakterze rewalidacyjnym i socjoterapeutycznym.
  16.11.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.63.2015 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Psary
  12.11.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  9.11.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.59.2015 Przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych” w ramach działania 10.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  21.10.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.56.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”.
  21.10.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.55.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”.
  21.10.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.52.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Gminy Psary"
  08.10.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaty w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkahcami Gminy Psary
  16.09.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.47.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawe: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem źródeł energii dla Gminy Psary na lata 2015-2025”
  16.09.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.46.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawe: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Psary na lata 2015-2025”
  16.09.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary nr VIII/ 75/2015 z dnia 28 maja 2015 r.w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach
  15.09.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.45.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych
  15.09.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.44.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
  15.09.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.43.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych
  13.08.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.35.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary
  20.05.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.26.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach
  15.05.2015r.
  Zarządzenie Nr 0050.24.2015 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  15.04.2015r.
    Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
  18.03.2015r.
    Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/286/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  02.03.2015r.
    Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2015 r.
  2. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
  3. Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
  4. Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z w
  5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach
  6. Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary
  7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych
  8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
  9. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych
  10. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary nr VIII/ 75/2015 z dnia 28 maja 2015 r.w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w
  11. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawe: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Psary na lat
  12. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawe: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem źr
  13. Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaty w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkahcami Gminy Psary
  14. Regulamin Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Gminy Psary
  15. Zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na teren
  16. Zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
  17. Przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzen
  18. Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  19. Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemo
  20. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela zatrudnionego w celu realizacji zajęć o charakterze rewalidacyjnym i s
  21. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23.10.2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkół, prz
  22. Ustanowienie i przyznawanie dorocznych nagród Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  23. Przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025
  24. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego
  25. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra