Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2014

    INFORMACJA

  INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


  Lista załączników
  1. Informacja - 2014-12-12
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVII/368/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - 2014-12-01
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 17.09.2014 roku

  w sprawie: Przebudowy centrum usług magazynowych i lekkiej produkcji wraz z niezbędną infrastrukturą: przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, gazu ziemniego, sieciami wewnątrzzakładowymi, zbiornikiem ppoż z pompownią, wartownią, (portirnią), infrastrukturą drogową: drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi, parkingami i zjazdami na działkach 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 17/1, 17/2 w Czeladzi ul. Handlowa - inwestycja realizowana etapowo".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 17.09.2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: Węzła komunikującego tereny inwestycyjne z droga krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-08-18
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  o zakończeniu postępowania administracyjnego

  w sprawie: "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-06-03
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.


  Lista załączników
  1. Wykaz
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-04-25
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice przy ul. Wolności".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-04-25
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-04-16
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Sarnów.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-04-16
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice przy ul. Wolności".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-04-14
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Hala magazynowa - Psary".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-04-02
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w 2014r. na terenie Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-03-03
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice przy ul. Wolności"


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-02-28
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-02-19
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  o zakończeniu postępowania administracyjnego

  w sprawie: "Węzeł komunikacyjny tereny inwestycyjne z droga krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2014-01-09
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra