Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 •       -- Referat Organizacyjny i Oświaty
        -- Referat Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
        -- Referat Finansów i Podatków
        -- Referat Przedsięwzięć Publicznych
        -- Referat Inwestycji i Remontów
        -- Urząd Stanu Cywilnego
        -- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
        -- Samodzielne stanowiska
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  REFERATY URZęDU   \  REFERAT FINANSãW I PODATKãW

    Referat Finansów i Podatków

  Referat Finansów i Podatków

  • W skład Referatu Finansów i Podatków wchodzą następujące stanowiska:

   • RFPI – kierownik referatu,

   • RFPII – stanowisko ds. płac,

   • RFPIII – stanowisko ds. księgowości budżetowej – wydatki,

   • RFPIV – stanowisko ds. księgowości budżetowej – dochody,

   • RFPV – stanowisko ds. księgowości podatkowej,

   • RFPVI – stanowisko ds. windykacji należności podatkowych,

   • RFPVII – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,

   • RFPVIII – stanowisko ds. OSP,

   • RFPX – stanowisko ds. wymiaru opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

   • RFPXI  stanowisko ds. windykacji należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  • Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

  • Do zadań Referatu Finansów i Podatków należy w szczególności:

   • opracowanie projektu budżetu gminy, projektów planów finansowych dochodów i wydatków gminy;

   • przygotowanie projektów uchwał w sprawach budżetu oraz podatków i opłat lokalnych oraz zarządzeń budżetowych;

   • informowanie jednostek organizacyjnych o zmianach w ich planach finansowych;

   • zapewnienie płynności finansowej urzędu;

   • rejestracja, kontrola i dekretacja dowodów księgowych;

   • realizacja płatności przelewem;

   • prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;

   • rozliczanie zaliczek, ryczałtów i delegacji służbowych;

   • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości budżetowej jednostek organizacyjnych;

   • sporządzanie sprawozdań budżetowych, analiz, informacji z wykonania planów finansowych;

   • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych dotyczących zobowiązań i należności, zmian w stanie majątkowym, okresowych sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń;

   • prowadzenie ksiąg rachunkowych;

   • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego;

   • księgowanie dokumentów finansowych dochodów budżetowych jednostki i organu Urzędu Gminy w rozbiciu na księgi analityczne i syntetyczne oraz konta wg planu kont organu i jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową odrębnie dla jednostki i organu;

   • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzeń;

   • wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru oraz rozliczeń z urzędem skarbowym;

   • prowadzenie ewidencji zaciągniętych kredytów i pożyczek, dokonywanie terminowych spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z wyznaczonym harmonogramem spłat;

   • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy;

   • prowadzenie wszelkich rozliczeń, sprawozdań dotyczących działalności OSP;

   • ewidencja druków ścisłego zarachowania;

   • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w urzędzie, inkasa sołtysów, konserwatorów OSP, pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;

   • sporządzanie list płac innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło itp., diet i innych należności pieniężnych dla radnych i sołtysów;

   • przygotowanie i dokonywanie wypłat świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;

   • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń;

   • prowadzenie rozliczeń i sporządzanie odpowiednich dokumentów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Prac, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, PFRON;

   • prowadzenie księgowości funduszy celowych, ZFŚS, sum depozytowych;

   • prowadzenie spraw w zakresie ulg w podatkach w tym: umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowych i odsetek;

   • ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych;

   • ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

   • określanie wysokości zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych, kontrola deklaracji składanych przez osoby prawne;

   • prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz aktualizowanie danych w niej zawartych;

   • przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych;

   • przygotowanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników;

   • przygotowanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz poświadczających pracę w gospodarstwie rolnym;

   • prowadzenie rejestru dokumentacji przypisów i odpisów należnych zobowiązań pieniężnych;

   • prowadzenie rachunkowości podatkowej od osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych;

   • prowadzenie rachunkowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

   • windykacja należności z tytułu podatków i opłat, współdziałanie w tym zakresie z Urzędem Skarbowym;

   • windykacja należności z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

   • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

   • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości;

   • prowadzenie postępowania przygotowawczego do postępowania sądowego w sprawie zabezpieczenia należności podatkowych Gmin;

   • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, analiz oraz informacji w sprawach z zakresu realizacji podatków i opłat;

   • sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom;

   • prowadzenie ewidencji nieruchomości podlegających opłacie za odpady komunalne oraz aktualizacja danych w tym zakresie;

   • naliczanie opłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi;

   • rozliczanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych;

   • wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego. 

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra