Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 •       -- Referat Organizacyjny i Oświaty
        -- Referat Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
        -- Referat Finansów i Podatków
        -- Referat Przedsięwzięć Publicznych
        -- Referat Inwestycji i Remontów
        -- Urząd Stanu Cywilnego
        -- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
        -- Samodzielne stanowiska
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  REFERATY URZęDU   \  REFERAT ORGANIZACYJNY I OśWIATY

    Referat Organizacyjny i Oświaty

  Referat Organizacyjny i Oświaty

  • W skład Referatu Organizacyjnego i Oświaty wchodzą następujące stanowiska:

   • ROI – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i działalności gospodarczej,

   • ROII – stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

   • ROIV – stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i archiwum,

   • ROVIII – informatyk,

   • ROIX – stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw organizacyjnych,

   • ROX – stanowisko ds. finansowych, planowania i sprawozdawczości,

   • ROXI stanowisko ds. realizacji zadań oświatowych.

  • Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

  • Do zadań Referatu Organizacyjnego i Oświaty należy w szczególności:

   • opracowywanie projektów: Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i innych regulaminów i instrukcji związanych z organizacją i zarządzaniem w Urzędzie;

   • prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw Wójta;

   • obsługa techniczno – biurowa Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy;

   • prowadzenie rejestru uchwał;

   • prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji Radnych oraz postulatów wyborców;

   • współorganizowanie zebrań wiejskich oraz współpraca z Radami Sołeckimi i prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich i rad sołeckich;

   • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Europarlamentu, wyborów samorządowych i referendum oraz innych wyborów, w tym wyborów ławników do sądów;

   • prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego;

   • prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy;

   • prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu, a tym przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz jej ewidencja;

   • obsługa Sekretariatu Wójta i Zastępcy Wójta, w tym organizowanie narad Wójta;

   • prowadzenie spraw ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej pracowników Urzędu oraz rozliczanie czasu pracy pracowników;

   • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

   • obsługa centrali telefonicznej Urzędu, a także rozliczanie robót i usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy oraz współudział w rozliczaniu telefonicznych rozmów prywatnych pracowników Urzędu;

   • prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń oraz decyzji Wójta;

   • prowadzenie ewidencji środków niskocennych, załatwianie spraw tablic urzędowych, pieczęci urzędowych – zamawianie, ewidencjonowanie, wydawanie oraz protokolarne niszczenie zużytych lub nieaktualnych pieczęci;

   • prowadzenie centralnej ewidencji umów w urzędzie gminy oraz centralnego rejestru faktur i rachunków w urzędzie gminy;

   • prowadzenie rejestru stałych mieszkańców Gminy i jego aktualizacja;

   • dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

   • prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie na pobyt stały;

   • prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń w zakresie ewidencji ludności;

   • przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

   • współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego;

   • prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizowanych na terenie gminy zbiórek publicznych;

   • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;

   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach i placówkach handlowych oraz nadzór nad prawidłowością wnoszenia opłat w tym zakresie;

   • ochrona i zabezpieczenie mienia urzędu;

   • prowadzenie ewidencji i wykonywania czynności związanych z ogłaszaniem obwieszczeń urzędowych;

   • prenumerata czasopism i zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne oraz prowadzenie ewidencji zakupionych książek do celów służbowych;

   • współpraca ze służbą zdrowia;

   • prowadzenie kompleksowej obsługi Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Urzędu, w tym organizowanie szkoleń i dokonywanie kontroli w tym zakresie, a także prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy;

   • koordynowanie spraw związanych z odzieżą ochronną, w tym prowadzenie kartotek i rozliczanie zakupów odzieży ochronnej;

   • prowadzenie archiwum Urzędu;

   • prowadzenie rejestru instytucji kultury w Gminie;

   • czynności związane z załatwianiem skarg i wniosków, w tym prowadzenie rejestru, ewidencji skarg i wniosków oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem i udzielaniem odpowiedzi z zachowaniem uregulowań zawartych w KPA;

   • zaopatrzenie materiałowo-sprzętowe dla potrzeb funkcjonowania urzędu gminy, organizacja zakupów sprzętu biurowego, druków, formularzy, materiałów biurowych, środków czystości, środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej dla pracowników urzędu gminy;

   • koordynowanie spraw z zakresu komputeryzacji i informatyki w Urzędzie, w tym nadzór nad wdrażaniem systemów i ich prawidłową eksploatacją;

   • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczanych do stosowania w Urzędzie;

   • sporządzanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy;

   • przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie śródrocznych wyjazdów uczniów na tzw. "zielone szkoły”;

   • organizowanie i przygotowywanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;

   • prowadzenie ewidencji realizacji przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

   • prowadzenie całości postępowania związanego z egzekwowaniem realizacji obowiązku nauki;

   • prowadzenie sprawozdawczości w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

   • organizowanie opieki doradców metodycznych dla nauczycieli z terenu Gminy;

   • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

   • organizowanie pomocy materialnej dla uczniów;

   • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;

   • współpraca z dyrektorami szkół, przedszkoli i dyrektorem gimnazjum przy sporządzaniu planów finansowych na dany rok budżetowy;

   • przygotowywanie sprawozdań, analiz ekonomicznych i innych informacji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych;

   • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej stypendiów dla uczniów;

   • prowadzenie obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla członków tej kasy;

   • organizowanie dostępności sieci szkolnej przez zagwarantowanie dowozu i odwozu dzieci oraz opieki w czasie jego trwania;

   • organizowanie całej procedury związanej z powołaniem lub odwołaniem dyrektora placówki oświatowej;

   • współpracowanie z Dyrektorami placówek oświatowych w zakresie sporządzania rocznych arkuszy organizacyjnych i aneksów do nich;

   • przygotowywanie wniosków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Wójta Gminy Psary dla wyróżniających się pracowników oświaty;

   • podejmowanie działań mających na celu promocję wyróżniających się uczniów z terenu Gminy;

   • przygotowywanie propozycji oceny pracy dyrektorów placówek w trybie określonym w odrębnych przepisach;

   • współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w wykonywaniu zaleceń Kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego;

   • koordynowanie realizacji wszystkich zadań nałożonych na organ prowadzący placówki oświatowe;

   • przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy na polecenie Wójta i zgodnie z upoważnieniem;

   • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;

   • kontrola systemów finansowych w jednostkach organizacyjnych gminy;

   • ocena wiarygodności i rzetelności informacji, zarówno finansowych, jak i innych;

   • prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli;

   • prowadzenie ewidencji środków trwałych niskocennych;

   • utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu Gminy oraz w jego obejściu;

   • przygotowywanie dokumentacji będącej podstawą udzielenia dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i współpraca z tymi podmiotami;

   • wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego. 

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra