Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 •       -- Wójt Gminy
        -- Zastępca Wójta Gminy
        -- Sekretarz Gminy
        -- Skarbnik Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  KIEROWNICTWO URZęDU GMINY   \  WãJT GMINY

    Wójt Gminy

  Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary

  Tomasz Sadłoń
  ul. Malinowicka 4, I piętro, pok. nr 110,
  42-512 Psary
  tel.: 32 294 49 00
  e-mail: wojt@psary.pl

  przyjmowanie stron:
  poniedziałek od godziny 13:30 do 15:30
  Do zadań Wójta, jako Kierownika Urzędu, w szczególności należy:

  • organizowanie i kierowanie pracami Urzędu;

  • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

  • kierowanie polityką kadrową i płacową Urzędu oraz nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze stosunku pracy;

  • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

  • upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

  • upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wykonywania w swoim imieniu innych czynności wynikających z przepisów prawa lub aktów wewnętrznych;

  • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy;

  • przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;

  • wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, okólników itp.);

  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw przekazanych ustawami do kompetencji innych organów;

  • zatwierdzanie zakresów czynności Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz samodzielnych stanowisk będących pod bezpośrednim nadzorem Wójta;

  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu;

  • kierowanie Obroną Cywilną Gminy;

  • składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z prac Wójta w okresie międzysesyjnym;

  • przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków;

  • opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie 

  • i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

  • zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

  • powoływanie pełnomocnika ochrony i organizowanie pionu ochrony;

  • organizacja i kierowanie procesem przygotowań obronnych państwa;

  • organizowanie i odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych;

  • wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta innymi szczególnymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

  Nadzór nad komórkami organizacyjnymi sprawuje Wójt, przy pomocy Zastępcy Wójta oraz Sekretarza i Skarbnika.

  Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają:

  • Urząd Stanu Cywilnego,

  • Radca Prawny,

  • Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych,

  • Pion Ochrony Informacji niejawnych,

  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  • Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  • Samodzielne stanowisko ds. promocji
  • Audytor wewnętrzny


    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra