Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2009

    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Projekt uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na obszarze Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Remont ulicy Bankowej w Mierzęcicach".

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Remont ulicy Bankowej w Mierzecicach".

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary
  w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV Łagisza–Kądzielów/Sarnów-Siewierz na odcinku od słupa nr 21 do słupa nr 22 w związku z projektowaną budową linii 2x400 kV od stacji Łagisza do wcięcia z linią 400 kV Rokitnica-Tucznawa”.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  Wydania decyzji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej S 4708 od km 0+000 do 0+931,51 - ul. Gródkowska w miejscowości Psary".

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra