Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 •       -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 01/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 02/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 03/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 04/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 05/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 06/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 07/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 08/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 09/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 10/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 11/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 12/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 13/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 14/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 15/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 16/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 17/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 18/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 19/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 20/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 21/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 22/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 23/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 24/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 25/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 26/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 27/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 28/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 29/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 30/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 31/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 32/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 33/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 34/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 35/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 36/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 37/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 38/2017
           --- Zapytanie ofertowe nr 39/2017
        -- rok 2018
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8   \  ROK 2017

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8 - ROK 2017
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  039 14.12.2017r. ROIX.271.010.2017 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek edukacyjnych oraz elementów wyposażenia sal niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny poddziałanie 11.1.1)
  038 14.12.2017r. ROIX.271.008.2017 Prenumerata gazet i czasopism fachowych wraz z dostawą do Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4 , 42-512 Psary
  037 08.12.2017r. RPPI.6140.015.2017 Wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Psary w 2018 roku
  036 07.12.2017r. ROIX.271.007.2017 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek edukacyjnych oraz elementów wyposażenia sal niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny poddziałanie 11.1.1)
  035 04.12.2017r. ROI.2630.004.2017 Świadczenie usług pocztowych nie wymagających „urzędowego potwierdzenia nadania” w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Psarach
  034 29.11.2017r. RIRIV.7010.67.01.2017 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zagospodarowania terenu po byłej kopalni w Gródkowie na miejsce publicznej infrastruktury rekreacyjno – edukacyjnej promującej ideę ekologii, edukacji łączonej z zabawą i rekreacją ruchową na działkach nr 530/1, 518, 168/6, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
  033 25.10.2017r. RIRV.7010.71.01.2017 Opracowanie kompletnego projektu budowlano-wyknawczego budowy oświetlenia chodnika położonego w Sarnowie dz nr 292/1 i 269/5 w Gminie Psary ze zgłoszeniem lub uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego
  032 26.09.2017r. RIRIII.7010.61.02.2017 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w Dąbiu
  031 21.09.2017r. RPPVI.6812.021.2017 Podział nieruchomości położonej w Preczowie przy ul. Szkolnej oznaczonej numerem działki 611/12, stanowiącej własność Gminy Psary
  030 21.09.2017r. RPPVI.6812.020.2017 Podział nieruchomości położonej w Psarach przy ul. Kamiennej ozn. numerem działki 333/7, stanowiącej własność osób fizycznych.
  029 21.08.2017r. RRiPIII.041.022.2017 Wykonanie tablic informacyjnych i zestawów naklejek
  028 14.08.2017r. WIiRI.041.0013.2017 Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych na terenie Gminy Psary wraz z odtworzeniem pokryć dachowych poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu w ramach projektu pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”
  027 08.08.2017r. RIRVI.7013.78.01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcje realizacji inwestycji
  026 04.08.2017r. RIRVI.7010.63.01.2017 Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi gminnej do Brzękowice Wał
  025 27.07.2017r. WIiRI.041.0014.2017 Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych na terenie Gminy Psary wraz z odtworzeniem pokryć dachowych poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu w ramach projektu pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”
  024 18.07.2017r. RRiPIII.042.007.2017/ RRiPIII.KW.068.2017 Wykonanie tablic informacyjnych i zestawów naklejek
  023 17.07.2017r. WIiRI.041.0013.2017 Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych na terenie Gminy Psary wraz z odtworzeniem pokryć dachowych poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu w ramach projektu pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”
  022 12.07.2017r. RPPVI.6812.016.2017 Podział nieruchomości położonych w Malinowicach przy ul. Słonecznej ozn. nrnr działek 1190,1191,1192, stanowiących współwłasność osób fizycznych
  021 29.06.2017r. RIR III 7013.75.01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez osobę posiadającą uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z podziałem na 6 zadań
  020 22.06.2017r. RPPVI.6812.012.2017 Podział nieruchomości położonych w Strzyżowicach przy ul. Bocznej ozn. nrnr działek 1909, 1910, 1937/1, 1938/1, 1939/1, 1940/1, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1468, stanowiących własność osób fizycznych
  019 22.06.2017r. ROVIII.271.005.2017 Usługa dostępu do Internetu mobilnego
  018 14.04.2017r. OPS Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii Behawioralno - poznawczej
  017 30.03.2017r. OPS Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii Behawioralno - poznawczej
  016 29.03.2017r. RIRIV.7010.63.01.2017 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej oraz zagospodarowania terenu na dzialkach nr 478/85, dr 414 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (albo braku sprzeciwu do zgloszenia robót) oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objetej projektem
  015 14.03.2017r. OPS Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej
  014 14.03.2017r. OPS Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii Behawioralno - poznawczej
  013 09.03.2017r. ZGK/88/2017 Sukcesywne remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Psary w 2017 roku, z podziałem na dwa zadania:
  012 20.02.2017r. RPPVIII.7021.001.2017 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary wraz ze zgłoszeniem lub uzyskaniem pozwolenia na budowę
  011 17.02.2017r. ZGK/64/2017 Remonty placów zabaw na terenie Gminy Psary
  010 06.02.2017r. ZGK/44/2017 Remonty placów zabaw na terenie Gminy Psary
  009 31.01.2017r. RPPVI.6812.003.2017 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczacego wyceny nieruchomosci niezabudowanych ozn. numerami dzialek 1441, 1442, polozonych w Malinowicach przy ul. Slonecznej przeznaczonych do sprzedazy.
  008 30.01.2017r. RPPVI.6812.002.2017 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczacego wyceny nieruchomosci, celem ustalenia wysokosci odszkodowania za nieruchomosc przejeta w trybie art. 98. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.
  007 30.01.2017r. RPPVI.6812.001.2017 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczacego wyceny nieruchomosci, celem ustalenia wysokosci odszkodowania za nieruchomosci przejete w trybie art. 98. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.
  006 30.01.2017r. ROVIII.271.001.2017 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  005 23.01.2017r. RRIRI.7013.66.02.2017 Pelnienie nadzoru zgodnie z obowiazujacymi przepisami nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacji sanitarnych(inst.wod.-kan.,wentylacji, wewnetrznej instalacji gazu) w ramach realizowanej inwestycji pod nazwa:,Remont istniejacych pomieszczen kuchennych i socjalnych w bud. OSP w Psarach”
  004 23.01.2017r. RRIRI.7013.66.01.2017 Pelnienie nadzoru zgodnie z obowiazujacymi przepisami nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacji elektrycznych w ramach realizowanej inwestycji p.n.,,Remont istniejacych pomieszczen kuchennych i socjalnych w bud. OSP w Psarach”
  003 10.01.2017r. RIRV.7010.62.01.2017 Zadanie nr I: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zagospodarowania przestrzeni terenu placu przy Gminnym Osrodku Kultury w Gródkowie na dz. nr 168/1”. Zadanie Nr II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zagospodarowania tereny przy klubie sportowym w Górze Siewierskiej wraz z remontem/przebudowa drogi ul. Górnej na dz. 474/2, 474/3, 456/26, 456/33, 236/1, 236/2, 456/2, oraz 474/4, 456/21, 38/6”
  002 03.01.2017r. RIRV.7010.61.01.2017 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej przy OSP w Dabiu na dzialce nr 460/5 i 460/6
  001 02.01.2017r. RRIPV.0543.009.2016 Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zapytanie ofertowe nr 01/2017
  2. Zapytanie ofertowe nr 02/2017
  3. Zapytanie ofertowe nr 03/2017
  4. Zapytanie ofertowe nr 04/2017
  5. Zapytanie ofertowe nr 05/2017
  6. Zapytanie ofertowe nr 06/2017
  7. Zapytanie ofertowe nr 07/2017
  8. Zapytanie ofertowe nr 08/2017
  9. Zapytanie ofertowe nr 09/2017
  10. Zapytanie ofertowe nr 10/2017
  11. Zapytanie ofertowe nr 11/2017
  12. Zapytanie ofertowe nr 12/2017
  13. Zapytanie ofertowe nr 13/2017
  14. Zapytanie ofertowe nr 14/2017
  15. Zapytanie ofertowe nr 15/2017
  16. Zapytanie ofertowe nr 16/2017
  17. Zapytanie ofertowe nr 17/2017
  18. Zapytanie ofertowe nr 18/2017
  19. Zapytanie ofertowe nr 19/2017
  20. Zapytanie ofertowe nr 20/2017
  21. Zapytanie ofertowe nr 21/2017
  22. Zapytanie ofertowe nr 22/2017
  23. Zapytanie ofertowe nr 23/2017
  24. Zapytanie ofertowe nr 24/2017
  25. Zapytanie ofertowe nr 25/2017
  26. Zapytanie ofertowe nr 26/2017
  27. Zapytanie ofertowe nr 27/2017
  28. Zapytanie ofertowe nr 28/2017
  29. Zapytanie ofertowe nr 29/2017
  30. Zapytanie ofertowe nr 30/2017
  31. Zapytanie ofertowe nr 31/2017
  32. Zapytanie ofertowe nr 32/2017
  33. Zapytanie ofertowe nr 33/2017
  34. Zapytanie ofertowe nr 34/2017
  35. Zapytanie ofertowe nr 35/2017
  36. Zapytanie ofertowe nr 36/2017
  37. Zapytanie ofertowe nr 37/2017
  38. Zapytanie ofertowe nr 38/2017
  39. Zapytanie ofertowe nr 39/2017
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra