Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 •       -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
           --- Przygotowanie bezpłatne wniosku o dofinansowanie na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary” w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Gospoda
           --- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoła marzeń"
           --- Zakup i dostawa profesjonalnej kosiarki spalinowej na potrzeby utrzymania boiska sportowego i terenów zielonych w miejscowości Strzyżowice
           --- Koszenia poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
           --- Dostawa artykułów budowlanych dla potrzeb wykonania remontów budynków gminnych w Gminie Psary
           --- Przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
           --- Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero
           --- Zakup i dostawa bramek stacjonarnych do piłki nożnej wraz z kompletem siatek
           --- Wynajem lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na składowanie i wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Psary
           --- Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej na działkach nr 280 i 151 w Górze Siewierskiej -łącznik między ul. Kościuszki i ul. Szopena.
           --- Remont odcinka jezdni drogi gminnej ul. Zielonej w Malinowicach
           --- Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 30 Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanemu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
           --- Najem maszyn w zakresie robót ziemnych oraz środków transportowych wraz z ich obsługą
           --- Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej na działkach nr 280 i 151 w Górze Siewierskiej - łącznik między ul. Kościuszki i ul. Szopena
           --- Remont odcinka jezdni drogi gminnej ul. Zielonej w Malinowicach
           --- Wykonanie remontu utwardzenia placu przy budynku Urzędu Gminy w Psarach
           --- Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 30 Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanemu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
           --- Zakup wody mineralnej wraz z jej dowozem
           --- Roboty remontowe w Remizie OSP w Goląszy Górnej
           --- Dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych stojaków na worki foliowe do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
           --- Usunięcie drzew wraz z karczowaniem pni i korzeni w związku z przebudową ul. Szkolnej w Preczowie – odcinek odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej w Preczowie
           --- Wykonanie opaski wokół budynku Klubu Sportowego KS Góra Siewierska
           --- Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Sarnowie przy ul. Szkolnej
           --- Studium wykonalności dla planowanego projektu „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Psary”
           --- Transport i dostarczenie fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne zmieszane mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Psary
           --- Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej
           --- Wykonanie opaski wokół budynku Klubu Sportowego KS Góra Siewierska
           --- Zakup i dostawa środków czystości
           --- Wykonanie ogrodzenia wokół zrealizowanego zagospodarowania przestrzeni publicznej, po byłej mleczarni w Goląszy Dolnej
           --- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
           --- Roboty remontowo-naprawcze w Gminie Psary
           --- Znaki drogowe, tabliczki ostrzegawcze oraz ich osprzęt
           --- Remont podłogi z parkietu w sali GOK w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 2
           --- Podział nieruchomości położonych w Preczowie
           --- Transport artykułów spożywczych wraz z załadunkiem i rozładunkiem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015
           --- Roboty remontowe schodów zewnętrznych do Biblioteki w Strzyżowicach
           --- Zakup i dostawa środków czystości
           --- Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Psary
           --- Usługi psychologa w Punkcie Konsultacyjnym
           --- Zakup wyposażenia Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki 1a, z dostawą i montażem
           --- Roboty remontowe w Remizie OSP w Goląszy Górnej
           --- Wykonanie modernizacji podjazdu dla niepełonosprawnych
           --- Udrożnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku oraz studzienek sanitarnych i drenażowych na zewnątrz budynku
           --- Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary ze zgłoszeniem lub uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzor
           --- Doposażenie w krzesła bankietowe w ilości 100 szt. budynku Domu Kultury w ramach Funduszu Sołeckiego Sarnów
           --- Zakup, dostawa oraz montaż systemów SSWIN, CCTV i RADIOWĘZŁA
           --- Zakup, dostawa oraz montaż systemów SSWIN, CCTV i RADIOWĘZŁA
           --- OPS - Asystent rodziny
           --- Zapytanie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie modernizacji podjazdu dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni wejścia ewakuacyjnego do budynku
           --- Wykonanie opracowania „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023”
           --- Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Psary pn: Strategia Rozwoju Gminy Psary Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Psary
           --- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
           --- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie w szafy ubraniowe w ramach Funduszu Sołeckiego
           --- ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
           --- Wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Psary w 2016 roku
           --- Zakup i dostawa sprzętu CCTV
           --- Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem grzejników oraz robotami towarzyszącymi w budynku klubu sportowego LKS Znicz w Górze Siewierskiej
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8   \  ROK 2015

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8 - ROK 2015
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  57
  30.12.2015r. RIRIII.7013.51.17.2015 Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem grzejników oraz robotami towarzyszącymi w budynku klubu sportowego LKS Znicz w Górze Siewierskiej
  56
  17.12.2015r. ROVIII.271.010.2015 Zakup i dostawa sprzętu CCTV
  55
  10.12.2015r. RPPI.6140.020.2015 Wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Psary w 2016 roku
  54
  12.11.2015r. ROVIII.271.009.2015 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  53 21.10.2015r. RRiPIII.526.018.2015/RRiPIII.048.2015 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie w szafy ubraniowe w ramach Funduszu Sołeckiego
  52 13.10.2015r. ROVIII.271.008.2015 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  51 5.10.2015r. RRiPI.041.0002.2015.KW.0004.2015 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Psary pn: Strategia Rozwoju Gminy Psary Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Psary
  50 5.10.2015r. RPPII.611.001.2015 Wykonanie opracowania „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023”
  49 1.10.2015r. OPS Zapytanie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie odernizacji podjazdu dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni wejścia ewakuacyjnego do budynku
  48 21.09.2015r. OPS Usługi ASYSTENTA RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach w ramach umowy zlecenia
  47 17.09.2015r. ROVIII.271.007.2015 Zakup, dostawa oraz montaż systemów SSWIN, CCTV i RADIOWĘZŁA
  46 28.08.2015r. ROVIII.271.006.2015 Zakup, dostawa oraz montaż systemów SSWIN, CCTV i RADIOWĘZŁA
  45 27.08.2015r. RRiPIII.KW.042.2015 Doposażenie w krzesła bankietowe w ilości 100 szt. budynku Domu Kultury w ramach Funduszu Sołeckiego Sarnów
  44 18.08.2015r. RIRIII.7013.59.01.2015 Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary ze zgłoszeniem lub uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego
  43 14.08.2015r. OPS Udrożnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku oraz studzienek sanitarnych i drenażowych na zewnątrz budynku
  42 14.08.2015r. OPS Wykonanie modernizacji podjazdu dla niepełonosprawnych
  41 07.08.2015r. RGI.7021.006.2015 Roboty remontowe w Remizie OSP w Goląszy Górnej
  40 04.08.2015r. RRIPIII.526.003.2015 Zakup wyposażenia Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki 1a, z dostawą i montażem
  39 30.07.2015r. OPS
  Usługi psychologa w Punkcie Konsultacyjnym
  38 29.07.2015r. RPPI.6131.2.030.2015
  Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Psary
  37 24.07.2015r. ROIX.271.3.2015
  Zakup i dostawa środków czystości
  36 23.07.2015r. RGI.7021.005.2015
  Roboty remontowe schodów zewnętrznych do Biblioteki w Strzyżowicach
  35 22.07.2015r. OPS
  Transport artykułów spożywczych wraz z załadunkiem i rozładunkiem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015
  34 21.07.2015r. RPPVI.6812.010.2015 Podział nieruchomości położonych w Preczowie ozn. nrnr działek : 803 ,804, 805, 806/1, 963/1,1003, 809, 810,811,812,814/2,997,816/2,998,820,821,819,818,817,860, stanowiących własność osób fizycznych.
  33 20.07.2015r. RIRIII.7013.45.11.2015 Remont podłogi z parkietu w sali GOK w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 2
  32 15.07.2015r. RGI.7021.004.2015 Znaki drogowe , tabliczki ostrzegawcze oraz ich osprzęt
  31 10.07.2015r. RGI.7021.003.2015 Część I „Roboty remontowe w Remizie OSP w Goląszy Górnej” Część II „Roboty naprawcze znaków i wiat drogowych przy drogach gminnych” Część III „Roboty remontowe w pomieszczeniach Klubu Sportowego Jedność w Strzyżowicach” Część IV „Naprawa ogrodzenia obok terenu rekreacyjnego za byłą Szkołą w Goląszy Górnej” CZĘŚĆ V „Remont dachu w Remizie OSP w Dąbiu”
  30 09.07.2015r. ROVIII.271.001.2015 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  29 08.07.2015r. RIRIII.7013.49.1.2015 Wykonanie ogrodzenia wokół zrealizowanego zagospodarowania przestrzeni publicznej, po byłej mleczarni w Goląszy Dolnej
  28 07.07.2015r. ROIX.271.3.2015 Zakup i dostawa środków czystości
  27 07.07.2015r. RIRIII.7013.51.14.2015 Wykonanie opaski wokół budynku Klubu Sportowego KS Góra Siewierska
  26 07.07.2015r. RIRIII.7013.56.01.2015 Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej
  25 03.07.2015r. RPPII.7021.9.001.2015 Transport i dostarczenie fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne zmieszane mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Psary.
  24 03.07.2015r. RRIPIII.042.010.2015 Opracowanie studium wykonalności dla planowanego projektu „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Psary” w ramach RPO WSL 2007-2013: Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII. Transport.
  23 02.07.2015r. RIRIII.7013.45.09.2015 Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Sarnowie przy ul. Szkolnej
  22 25.06.2015r. RIRIII.7013.51.12.2015 Wykonanie opaski wokół budynku Klubu Sportowego KS Góra Siewierska
  21 24.06.2015r. RPPI.6131.2.028.2015 Usunięcie drzew wraz z karczowaniem pni i korzeni w związku z przebudową ul. Szkolnej w Preczowie – odcinek odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej w Preczowie
  20 18.06.2015r. RPPII.7021.1.075.2015 Dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych stojaków na worki foliowe do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  19 15.06.2015r. RGI.7021.002.2015 Roboty remontowe w Remizie OSP w Goląszy Górnej
  18 15.06.2015r. RGI.7021.003.2015 Zakup wody mineralnej wraz z jej dowozem
  17 12.06.2015r. RPIRIII.042.005.2015 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 30 Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanemu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
  16 10.06.2015r. RIRIII.7010.33.01.2015 Wykonanie remontu utwardzenia placu przy budynku Urzędu Gminy w Psarach
  15 03.06.2015r. RIRIII.7010.31.05.2015 Remont odcinka jezdni drogi gminnej ul. Zielonej w Malinowicach
  14 03.06.2015r. RIRIII.7013.58.03.2015 Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej na działkach nr 280 i 151 w Górze Siewierskiej - łącznik między ul. Kościuszki i ul. Szopena.
  13 01.06.2015r. RGI.7021.001.2015 Najem maszyn w zakresie robót ziemnych oraz środków transportowych wraz z ich obsługą
  12 01.06.2015r. RPiRI.042.0003.2014 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 30 Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanemu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
  11 27.05.2015r. RIRIII.7013.31.03.2015 Remont odcinka jezdni drogi gminnej ul. Zielonej w Malinowicach
  10 27.05.2015r. RIRIII.7013.58.01.2015 Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej na działkach nr 280 i 151 w Górze Siewierskiej - łącznik między ul. Kościuszki i ul. Szopena.
  09 25.05.2015r. OPS Wynajem lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na składowanie i wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Psary
  08 20.05.2015r. RIRIII.7013.32.07.2015 Zakup i dostawa bramek stacjonarnych do piłki nożnej wraz z kompletem siatek.
  07 12.05.2015r. ROIX.271.1.2015 Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero
  06 29.04.2015r. RRIPIII.042.005.2015 Przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
  05 24.04.2015r. RIRIII.7021.027.1.2015 Dostawa artykułów budowlanych dla potrzeb wykonania remontów budynków gminnych w Gminie Psary
  04 21.04.2015r. RPPVII.7021.001.2015 Koszenia poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  03 13.03.2015r. RRIPIII.526.001.2015 Zakup i dostawa profesjonalnej kosiarki spalinowej na potrzeby utrzymania boiska sportowego i terenów zielonych w miejscowości Strzyżowice.
  02 12.03.2015r. SEK.042.1.004.2015 Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Szkoła marzeń” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
  01 11.03.2015r. RPiRI.041.004.2015 Przygotowanie bezpłatne wniosku o dofinansowanie na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary” w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki ,,AZBEST 2015”, przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu, opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”, zasilenie bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki o wyniki inwentaryzacji, przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania objętego konkursem Ministra Gospodarki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Przygotowanie bezpłatne wniosku o dofinansowanie na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary” w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Gospoda
  2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoła marzeń"
  3. Zakup i dostawa profesjonalnej kosiarki spalinowej na potrzeby utrzymania boiska sportowego i terenów zielonych w miejscowości Strzyżowice
  4. Koszenia poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  5. Dostawa artykułów budowlanych dla potrzeb wykonania remontów budynków gminnych w Gminie Psary
  6. Przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
  7. Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero
  8. Zakup i dostawa bramek stacjonarnych do piłki nożnej wraz z kompletem siatek
  9. Wynajem lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na składowanie i wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Psary
  10. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej na działkach nr 280 i 151 w Górze Siewierskiej -łącznik między ul. Kościuszki i ul. Szopena.
  11. Remont odcinka jezdni drogi gminnej ul. Zielonej w Malinowicach
  12. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 30 Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanemu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
  13. Najem maszyn w zakresie robót ziemnych oraz środków transportowych wraz z ich obsługą
  14. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej na działkach nr 280 i 151 w Górze Siewierskiej - łącznik między ul. Kościuszki i ul. Szopena
  15. Remont odcinka jezdni drogi gminnej ul. Zielonej w Malinowicach
  16. Wykonanie remontu utwardzenia placu przy budynku Urzędu Gminy w Psarach
  17. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 30 Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanemu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
  18. Zakup wody mineralnej wraz z jej dowozem
  19. Roboty remontowe w Remizie OSP w Goląszy Górnej
  20. Dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych stojaków na worki foliowe do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  21. Usunięcie drzew wraz z karczowaniem pni i korzeni w związku z przebudową ul. Szkolnej w Preczowie – odcinek odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej w Preczowie
  22. Wykonanie opaski wokół budynku Klubu Sportowego KS Góra Siewierska
  23. Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Sarnowie przy ul. Szkolnej
  24. Studium wykonalności dla planowanego projektu „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Psary”
  25. Transport i dostarczenie fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne zmieszane mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Psary
  26. Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej
  27. Wykonanie opaski wokół budynku Klubu Sportowego KS Góra Siewierska
  28. Zakup i dostawa środków czystości
  29. Wykonanie ogrodzenia wokół zrealizowanego zagospodarowania przestrzeni publicznej, po byłej mleczarni w Goląszy Dolnej
  30. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  31. Roboty remontowo-naprawcze w Gminie Psary
  32. Znaki drogowe, tabliczki ostrzegawcze oraz ich osprzęt
  33. Remont podłogi z parkietu w sali GOK w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 2
  34. Podział nieruchomości położonych w Preczowie
  35. Transport artykułów spożywczych wraz z załadunkiem i rozładunkiem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015
  36. Roboty remontowe schodów zewnętrznych do Biblioteki w Strzyżowicach
  37. Zakup i dostawa środków czystości
  38. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Psary
  39. Usługi psychologa w Punkcie Konsultacyjnym
  40. Zakup wyposażenia Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki 1a, z dostawą i montażem
  41. Roboty remontowe w Remizie OSP w Goląszy Górnej
  42. Wykonanie modernizacji podjazdu dla niepełonosprawnych
  43. Udrożnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku oraz studzienek sanitarnych i drenażowych na zewnątrz budynku
  44. Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary ze zgłoszeniem lub uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzor
  45. Doposażenie w krzesła bankietowe w ilości 100 szt. budynku Domu Kultury w ramach Funduszu Sołeckiego Sarnów
  46. Zakup, dostawa oraz montaż systemów SSWIN, CCTV i RADIOWĘZŁA
  47. Zakup, dostawa oraz montaż systemów SSWIN, CCTV i RADIOWĘZŁA
  48. OPS - Asystent rodziny
  49. Zapytanie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie modernizacji podjazdu dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni wejścia ewakuacyjnego do budynku
  50. Wykonanie opracowania „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023”
  51. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Psary pn: Strategia Rozwoju Gminy Psary Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Psary
  52. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  53. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie w szafy ubraniowe w ramach Funduszu Sołeckiego
  54. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  55. Wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Psary w 2016 roku
  56. Zakup i dostawa sprzętu CCTV
  57. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem grzejników oraz robotami towarzyszącymi w budynku klubu sportowego LKS Znicz w Górze Siewierskiej
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra