Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Przedsięwzięć Publicznych

Adres
Ulica Malinowicka nr 4
Kod pocztowy 42-512 Miejscowość Psary
Kontakt
Telefon
(032) 294 49 51
Fax
(032) 294 49 01
Zadania


W skład Referatu Przedsięwzięć Publicznych wchodzą następujące stanowiska:

   RPPIII – kierownik referatu ,

   RPPI – stanowisko ds. rolnictwa,

   RPPII – stanowisko ds. ochrony środowiska,

   RPPIV – stanowisko ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego gminy,

   RPPVI – stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami,

Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

Do zadań Referatu Przedsięwzięć Publicznych należy w szczególności:

   prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy oraz gospodarowanie mieniem komunalnym i gminnym zasobem nieruchomości;

   przygotowanie umów o najem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz projektów wysokości stawek czynszowych z tytułu najmu lokali;

   prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości komunalnych w użytkowanie innym podmiotom w formach prawem przewidzianych oraz inicjowanie ustalania opłat z tego tytułu;

   przygotowanie wykazów gruntów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i przekazania w posiadanie zależne;

   przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości komunalnych, w użytkowanie innym podmiotom w formach prawem przewidzianych i inicjowanie ustalania opłat z tego tytułu oraz organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości;

   sporządzanie wykazów dzierżaw gruntów i lokali mieszkalnych oraz użytkowych i przekazywanie ich kierownikowi Referatu Finansów i Podatków;

   współdziałanie z pracownikiem Referatu Finansów i Podatków w zakresie windykacji należności z tytułu gospodarowania mieniem Gminy;

   nadzór w sprawach prowadzenia cmentarza komunalnego;

   współdziałanie z jednostkami łączności w zakresie usług telekomunikacyjnych;

   prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym transportem drogowym;

   prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulic;

   prowadzenie spraw dotyczących podziałów oraz rozgraniczeń nieruchomości;

   przygotowanie spraw i prowadzenie całości zagadnień związanych z dokonywaniem scaleń i zamiany gruntów;

   przygotowanie projektów rozstrzygnięć indywidualnych w związku z budową lub wybudowaniem urządzeń komunalnych;

   prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych we współpracy z OPS;

   przygotowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska;

   realizacja zadań wynikających z: ustawy o ochronie środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo geologiczne i górnicze;

   współudział w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi i ochrony przed hałasem oraz z zakresu przeciwdziałania zanieczyszczeniom;

   realizacja zadań z zakresu zadrzewień i zalesień oraz z zakresu gospodarki wodno – ściekowej;

   realizacja zadań z zakresu produkcji rolnej i zwierzęcej oraz usług weterynaryjnych;

   prowadzenie postępowania w zakresie wydawania decyzji producentom rolnym w sprawie podatku akcyzowego wraz z okresową sprawozdawczością;

   współudział w przygotowaniu i uzgodnieniu programów w zakresie rolnictwa oraz rekultywacji gruntów;

   przeprowadzanie kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i przygotowanie projektów rozstrzygnięć w oparciu o wyniki kontroli przy współdziałaniu Skarbnika Gminy;

   organizacja opieki nad bezpańskimi zwierzętami;

   przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawie pozwoleń na posiadanie psów ras agresywnych;

   przygotowanie decyzji dotyczących wydania zezwolenia na usuwanie krzew i krzewów;

   przygotowanie decyzji dla posiadaczy gruntów rolnych nakazujących zniszczenie zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności lub niedozwolonych upraw;

   organizacja prac i uczestniczenie w pracach dotyczących sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

   organizacja prac i uczestniczenie w pracach dotyczących sporządzania zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;

   prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

   naliczanie opłat z tytułu skutków zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie;

   wydawanie wypisów, wyrysów, opinii oraz zaświadczeń i informacji potwierdzających okoliczności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego;

   przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowania w zakresie niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji ustalającej warunki zabudowy;

   oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi i prowadzenie dokumentacji mapowej nieruchomości;

   prowadzenie spraw dotyczących nazw miejscowości oraz nazewnictwa ulic w gminie;

   przygotowywanie wniosków o wyłączeniu gruntów komunalnych z produkcji rolnej oraz wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele niewolne i nieleśne;

   nadzór nad utrzymaniem mogił i pomników z okresu wojny;

   przygotowywania ocen, analiz i programów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie;

   prowadzenie dokumentacji związanej z administrowaniem drogami gminnymi, przystankami autobusowymi, mostami oraz organizacją ruchu drogowego, w tym wydawanie opinii w sprawie lokalizacji budowanych obiektów, opracowywanie decyzji w sprawie lokalizacji zjazdów z dróg gminnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zajęcie pasa drogowego;

   wykonywanie prac i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych;

   wykonywanie innych czynności zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2304607 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony