Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Finansów i Podatków

Adres
Ulica Malinowicka nr 4
Kod pocztowy 42-512 Miejscowość Psary
Kontakt
Telefon
(032) 294 49 38
Fax
(032) 294 49 01
Zadania


   W skład Referatu Finansów i Podatków wchodzą następujące stanowiska:

       RFPI – kierownik referatu,

       RFPII – stanowisko ds. płac,

       RFPIII – stanowisko ds. księgowości budżetowej – wydatki,

       RFPIV – stanowisko ds. księgowości budżetowej – dochody,

       RFPV – stanowisko ds. księgowości podatkowej,

       RFPVI – stanowisko ds. windykacji należności podatkowych,

       RFPVII – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,

       RFPVIII – stanowisko ds. OSP,

       RFPX – stanowisko ds. wymiaru opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

       RFPXI – stanowisko ds. windykacji należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

   Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

   Do zadań Referatu Finansów i Podatków należy w szczególności:

       opracowanie projektu budżetu gminy, projektów planów finansowych dochodów i wydatków gminy;

       przygotowanie projektów uchwał w sprawach budżetu oraz podatków i opłat lokalnych oraz zarządzeń budżetowych;

       informowanie jednostek organizacyjnych o zmianach w ich planach finansowych;

       zapewnienie płynności finansowej urzędu;

       rejestracja, kontrola i dekretacja dowodów księgowych;

       realizacja płatności przelewem;

       prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;

       rozliczanie zaliczek, ryczałtów i delegacji służbowych;

       przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości budżetowej jednostek organizacyjnych;

       sporządzanie sprawozdań budżetowych, analiz, informacji z wykonania planów finansowych;

       sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych dotyczących zobowiązań i należności, zmian w stanie majątkowym, okresowych sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń;

       prowadzenie ksiąg rachunkowych;

       dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego;

       księgowanie dokumentów finansowych dochodów budżetowych jednostki i organu Urzędu Gminy w rozbiciu na księgi analityczne i syntetyczne oraz konta wg planu kont organu i jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową odrębnie dla jednostki i organu;

       prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzeń;

       wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru oraz rozliczeń z urzędem skarbowym;

       prowadzenie ewidencji zaciągniętych kredytów i pożyczek, dokonywanie terminowych spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z wyznaczonym harmonogramem spłat;

       prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy;

       prowadzenie wszelkich rozliczeń, sprawozdań dotyczących działalności OSP;

       ewidencja druków ścisłego zarachowania;

       sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w urzędzie, inkasa sołtysów, konserwatorów OSP, pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;

       sporządzanie list płac innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło itp., diet i innych należności pieniężnych dla radnych i sołtysów;

       przygotowanie i dokonywanie wypłat świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;

       prowadzenie ewidencji wynagrodzeń;

       prowadzenie rozliczeń i sporządzanie odpowiednich dokumentów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Prac, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, PFRON;

       prowadzenie księgowości funduszy celowych, ZFŚS, sum depozytowych;

       prowadzenie spraw w zakresie ulg w podatkach w tym: umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowych i odsetek;

       ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych;

       ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

       określanie wysokości zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych, kontrola deklaracji składanych przez osoby prawne;

       prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz aktualizowanie danych w niej zawartych;

       przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych;

       przygotowanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników;

       przygotowanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz poświadczających pracę w gospodarstwie rolnym;

       prowadzenie rejestru dokumentacji przypisów i odpisów należnych zobowiązań pieniężnych;

       prowadzenie rachunkowości podatkowej od osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych;

       prowadzenie rachunkowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

       windykacja należności z tytułu podatków i opłat, współdziałanie w tym zakresie z Urzędem Skarbowym;

       windykacja należności z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

       prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

       wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości;

       prowadzenie postępowania przygotowawczego do postępowania sądowego w sprawie zabezpieczenia należności podatkowych Gmin;

       sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, analiz oraz informacji w sprawach z zakresu realizacji podatków i opłat;

       sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom;

       prowadzenie ewidencji nieruchomości podlegających opłacie za odpady komunalne oraz aktualizacja danych w tym zakresie;

       naliczanie opłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi;

       rozliczanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych;

       wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2384563 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony