Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Organizacyjny i Oświaty

Adres
Ulica Malinowicka nr 4
Kod pocztowy 42-512 Miejscowość Psary
Kontakt
Telefon
(032) 294 49 28
Fax
(032) 294 49 01
Zadania


   W skład Referatu Organizacyjnego i Oświaty wchodzą następujące stanowiska:

       ROI – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i działalności gospodarczej,

       ROII – stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

       ROIV – stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i archiwum,

       ROVIII – informatyk,

       ROIX – stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw organizacyjnych,

       ROX – stanowisko ds. finansowych, planowania i sprawozdawczości,

       ROXI – stanowisko ds. realizacji zadań oświatowych.

   Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

   Do zadań Referatu Organizacyjnego i Oświaty należy w szczególności:

       opracowywanie projektów: Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i innych regulaminów i instrukcji związanych z organizacją i zarządzaniem w Urzędzie;

       prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw Wójta;

       obsługa techniczno – biurowa Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy;

       prowadzenie rejestru uchwał;

       prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji Radnych oraz postulatów wyborców;

       współorganizowanie zebrań wiejskich oraz współpraca z Radami Sołeckimi i prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich i rad sołeckich;

       prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Europarlamentu, wyborów samorządowych i referendum oraz innych wyborów, w tym wyborów ławników do sądów;

       prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego;

       prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy;

       prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu, a tym przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz jej ewidencja;

       obsługa Sekretariatu Wójta i Zastępcy Wójta, w tym organizowanie narad Wójta;

       prowadzenie spraw ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej pracowników Urzędu oraz rozliczanie czasu pracy pracowników;

       koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

       obsługa centrali telefonicznej Urzędu, a także rozliczanie robót i usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy oraz współudział w rozliczaniu telefonicznych rozmów prywatnych pracowników Urzędu;

       prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń oraz decyzji Wójta;

       prowadzenie ewidencji środków niskocennych, załatwianie spraw tablic urzędowych, pieczęci urzędowych – zamawianie, ewidencjonowanie, wydawanie oraz protokolarne niszczenie zużytych lub nieaktualnych pieczęci;

       prowadzenie centralnej ewidencji umów w urzędzie gminy oraz centralnego rejestru faktur i rachunków w urzędzie gminy;

       prowadzenie rejestru stałych mieszkańców Gminy i jego aktualizacja;

       dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

       prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie na pobyt stały;

       prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń w zakresie ewidencji ludności;

       przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

       współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego;

       prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizowanych na terenie gminy zbiórek publicznych;

       prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;

       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach i placówkach handlowych oraz nadzór nad prawidłowością wnoszenia opłat w tym zakresie;

       ochrona i zabezpieczenie mienia urzędu;

       prowadzenie ewidencji i wykonywania czynności związanych z ogłaszaniem obwieszczeń urzędowych;

       prenumerata czasopism i zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne oraz prowadzenie ewidencji zakupionych książek do celów służbowych;

       współpraca ze służbą zdrowia;

       prowadzenie kompleksowej obsługi Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Urzędu, w tym organizowanie szkoleń i dokonywanie kontroli w tym zakresie, a także prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy;

       koordynowanie spraw związanych z odzieżą ochronną, w tym prowadzenie kartotek i rozliczanie zakupów odzieży ochronnej;

       prowadzenie archiwum Urzędu;

       prowadzenie rejestru instytucji kultury w Gminie;

       czynności związane z załatwianiem skarg i wniosków, w tym prowadzenie rejestru, ewidencji skarg i wniosków oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem i udzielaniem odpowiedzi z zachowaniem uregulowań zawartych w KPA;

       zaopatrzenie materiałowo-sprzętowe dla potrzeb funkcjonowania urzędu gminy, organizacja zakupów sprzętu biurowego, druków, formularzy, materiałów biurowych, środków czystości, środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej dla pracowników urzędu gminy;

       koordynowanie spraw z zakresu komputeryzacji i informatyki w Urzędzie, w tym nadzór nad wdrażaniem systemów i ich prawidłową eksploatacją;

       prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczanych do stosowania w Urzędzie;

       sporządzanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy;

       przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie śródrocznych wyjazdów uczniów na tzw. "zielone szkoły”;

       organizowanie i przygotowywanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;

       prowadzenie ewidencji realizacji przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

       prowadzenie całości postępowania związanego z egzekwowaniem realizacji obowiązku nauki;

       prowadzenie sprawozdawczości w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

       organizowanie opieki doradców metodycznych dla nauczycieli z terenu Gminy;

       załatwianie indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

       organizowanie pomocy materialnej dla uczniów;

       sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;

       współpraca z dyrektorami szkół, przedszkoli i dyrektorem gimnazjum przy sporządzaniu planów finansowych na dany rok budżetowy;

       przygotowywanie sprawozdań, analiz ekonomicznych i innych informacji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych;

       prowadzenie obsługi finansowo-księgowej stypendiów dla uczniów;

       prowadzenie obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla członków tej kasy;

       organizowanie dostępności sieci szkolnej przez zagwarantowanie dowozu i odwozu dzieci oraz opieki w czasie jego trwania;

       organizowanie całej procedury związanej z powołaniem lub odwołaniem dyrektora placówki oświatowej;

       współpracowanie z Dyrektorami placówek oświatowych w zakresie sporządzania rocznych arkuszy organizacyjnych i aneksów do nich;

       przygotowywanie wniosków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Wójta Gminy Psary dla wyróżniających się pracowników oświaty;

       podejmowanie działań mających na celu promocję wyróżniających się uczniów z terenu Gminy;

       przygotowywanie propozycji oceny pracy dyrektorów placówek w trybie określonym w odrębnych przepisach;

       współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w wykonywaniu zaleceń Kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego;

       koordynowanie realizacji wszystkich zadań nałożonych na organ prowadzący placówki oświatowe;

       przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy na polecenie Wójta i zgodnie z upoważnieniem;

       przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;

       kontrola systemów finansowych w jednostkach organizacyjnych gminy;

       ocena wiarygodności i rzetelności informacji, zarówno finansowych, jak i innych;

       prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli;

       prowadzenie ewidencji środków trwałych niskocennych;

       utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu Gminy oraz w jego obejściu;

       przygotowywanie dokumentacji będącej podstawą udzielenia dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i współpraca z tymi podmiotami;

       wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2324966 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony