Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Pełna historia zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Załatwianie Spraw
Katalog usług dla obywateli - karty usług
https://www.sekap.pl/katalog.seam?trejId=89&actionMethod=urzedy.xhtml%3ApeupAgent.selectTempRej&cid=32752
Zasady przyjmowania i załatwiania spraw w urzędzie regulują w szczególności następujące przepisy:

   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)
   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)
   ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. Nr 9 z 1980r., poz. 26 ze zm.)
   ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. nr 110 z 2002r., poz. 968 ze zm.)
   ustawa z dnia 10 września 1999r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.)
   ustawa Ministra dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 ze zm.)
   zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynikają następujące ogólne zasady postępowania przez organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym i w innych postępowaniach:

   zasada wyrażona w art. 2 Konstytucji; „ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.,
   zasada praworządności – organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa,
   zasada równości wobec prawa – wszyscy są wobec prawa równi, mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne,
   zasada prawa do sprawiedliwego i jawnego, szybkiego procesu – każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny i bezstronny organ,
   zasada ochrony dóbr osobistych – informacje dotyczące jego osoby mogą być ujawnione tylko na podstawie ustawy
   zasada prawa skargi – każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej,
   zasada dwuinstancyjności postępowania – każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji z wyjątkami określonymi w drodze ustawowej,
   zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych – postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych,
   zasada obowiązku organów podatkowych udzielania informacji i wyjaśnień wyjaśnień przepisach prawa podatkowego – organy podatkowe mają obowiązek udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień w postępowaniu podatkowym,
   zasada prawdy obiektywnej – w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym,
   zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym – organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
   zasada pisemności – z zasady tej wynika obowiązek załatwienia sprawy w formie pisemnej,
   zasada trwałości ostatecznych decyzji – decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym są ostateczne,
   zasada szybkości kontroli – kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu.

Oprócz zasad, którymi organ musi się kierować przy załatwianiu spraw istotną rolę na sposób załatwienia sprawy mają terminy. Uregulowania dotyczące terminów zawarte w art. 139 Ordynacji podatkowej stanowią rozwinięcie ogólnej zasady szybkości postępowania i stanowią one:

   Art. 139. § 1. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
   § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.
   § 3. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.
   § 4. Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Załatwienie sprawy powinno nastąpić przed upływem terminu maksymalnego. Jednakże gdy powstaną przeszkody w prowadzeniu czynności postępowania wyznacza się nowy termin jej załatwienia (art. 140 § 1 i 2 Ordynacji), oprócz tego może być wyznaczony termin dodatkowy (art. 141 § 2).

Upływ terminów załatwienia sprawy nie pozbawia organu podatkowego ani właściwości w sprawie, ani kompetencji do jej załatwienia, ani też nie wpływa na ważność już dokonanych czynności postępowania jak i czynności podjętych po upływie terminu. 
Licznik odwiedzin: 2622483 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony