Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 •       -- Referat Organizacyjny i Oświaty
        -- Referat Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
        -- Referat Finansów i Podatków
        -- Referat Przedsięwzięć Publicznych
        -- Referat Inwestycji i Remontów
        -- Urząd Stanu Cywilnego
        -- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
        -- Samodzielne stanowiska
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  REFERATY URZęDU   \  PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

    Pion Ochrony Informacji Niejawnych

  Pion ochrony informacji niejawnych

  • W skład pionu ochrony wchodzą:

   • Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego) - pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych i spraw wojskowych;

   • kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych.

  • Do zadań pionu ochrony należy w szczególności:

   • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;

   • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

   • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

   • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

   • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie gminy i nadzorowanie jego realizacji;

   • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  • Pionem ochrony informacji niejawnych kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, którego powołuje Wójt.

  • Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

   • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

   • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;

   • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

   • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta;

   • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

   • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie gminy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

   • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

   • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie gminy albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

   • w przypadku stwierdzenia naruszenia w urzędzie gminy przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadomienie o tym wójta i podjęcie niezwłocznie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków;

   • powiadamianie właściwej służby ochrony państwa w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą;

   • opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędzie gminy;

   • opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędzie gminy oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

  • Wyodrębnioną komórką organizacyjną wchodzącą w skład pionu ochrony jest Kancelaria Informacji Niejawnych, która podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych i odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom.

  • Kancelarią kieruje kierownik kancelarii, wyznaczony przez Wójta na wniosek pełnomocnika ochrony, do którego zadań należy:

   • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;

   • udostępnianie lub wydawanie takich dokumentów osobom uprawnionym;

   • egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych do Kancelarii Informacji Niejawnych od osób, które nie mają możliwości właściwego ich przechowywania i zabezpieczenia;

   • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi, które zostały udostępnione upoważnionym pracownikom;

   • wykonywanie poleceń pełnomocnika.

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra