Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 •       -- Referat Organizacyjny i Oświaty
        -- Referat Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
        -- Referat Finansów i Podatków
        -- Referat Przedsięwzięć Publicznych
        -- Referat Inwestycji i Remontów
        -- Urząd Stanu Cywilnego
        -- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
        -- Samodzielne stanowiska
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  REFERATY URZęDU   \  REFERAT INWESTYCJI I REMONTãW

    Referat Inwestycji i Remontów

  Referat Inwestycji i Remontów

  • W skład Referatu Inwestycji i Remontów wchodzą:

   • RIRI – kierownik referatu,

   • RIRII – stanowisko ds. zamówień publicznych,

   • RIRIII – stanowisko ds. inwestycji

   • RIRIV – stanowisko ds. remontów, kierownik kancelarii informacji niejawnych,

   • RGI – koordynator ds. administrowania drogami i pracami brygady remontowej.

  • Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

  • Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

   • prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów realizowanych w gminie;

   • prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbiorów;

   • organizacja i realizacja procesów o charakterze inwestycyjnym dla potrzeb Gminy, w tym opracowywanie planów inwestycyjnych;

   • wykonywanie czynności w zakresie udzielania zamówień publicznych, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych;

   • organizowanie pracy komisji przetargowej i kompletowanie dokumentacji;

   • realizacja obowiązków wynikających z prawa budowlanego i ustawy przeciwpożarowej w stosunku do lokali stanowiących własność Gminy;

   • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych dróg, ulic, przystanków autobusowych, mostów, placów i parków;

   • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w przedmiocie ich utrzymania;

   • przygotowywania ocen, analiz i programów inwestycyjnych gminy;

   • prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem dróg na terenie gminy;

   • dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej;

   • administracja i eksploatacja urządzeń techniczno – instalacyjnych i obiektów budowlanych użyteczności publicznej, dla których nie powołano odrębnych służb lub nie powierzono lub nie ustanowiono zarządu innym podmiotom;

   • prowadzenie kartotek zakupionych materiałów i towarów na zadania inwestycyjne i prowadzone remonty przez Urząd Gminy oraz rozliczanie zakupionych materiałów i towarów;

   • sporządzanie analiz dotyczących wykorzystanych materiałów i towarów;

   • sporządzanie kosztorysów powykonawczych na prowadzone inwestycje i remonty;

   • sporządzanie dokumentów PT z zakresu inwestycji;

   • utrzymanie w czystości i porządku boisk sportowych na terenie Gminy;

   • wydawanie opinii w sprawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego;

   • wykonywanie czynności zgodnie z właściwościami wydziału dróg lokalnych, w tym sporządzanie sprawozdań GUS, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, czynności administracyjnych związanych z wnioskami i interpelacjami radnych i sołtysów gminy;

   • wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego. 

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra