Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
  • Strona główna
  • O Gminie
  • Statut Gminy
  • Budżet Gminy
  • Majątek Gminy
  • Jednostki Organizacyjne Gminy
  • Jednostki Pomocnicze
  • Organizacje pozarządowe
  • RADA GMINY
  • Biuro Rady Gminy
  • Komisje Rady Gminy
  • Plany pracy Komisji i Rady
  • Protokoły
  • Uchwały Rady Gminy
  • Akty Prawa Miejscowego
  • Sprawozdania
  • Oświadczenia majątkowe
  • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
  • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
  • Protokoły
  • Uchwały
  • URZĄD GMINY
  • Regulamin Organizacyjny
  • Kierownictwo Urzędu Gminy
  • Referaty Urzędu
  •       -- Referat Organizacyjny i Oświaty
          -- Referat Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
          -- Referat Finansów i Podatków
          -- Referat Przedsięwzięć Publicznych
          -- Referat Inwestycji i Remontów
          -- Urząd Stanu Cywilnego
          -- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
          -- Samodzielne stanowiska
  • Oświadczenia Majątkowe
  • Pomieszczenia Urzędu
  • Struktura Organizacyjna
  • PRACA URZĘDU
  • Regulamin pracy
  • Załatwianie Spraw
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Opłaty, czynsze, podatki
  • Archiwa Urzędu
  • Procedury Prawne
  • Konkursy
  • Działalność Gospodarcza
  • INFORMACJE URZĘDU
  • Stypendia
  • Konsultacje społeczne
  • Plany i programy
  • Inwestycje
  • Zarządzenia Wójta
  • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
  • Sprawozdania Wójta
  • Wyniki kontroli
  • Audyt
  • Udostępnienie informacji publicznej
  • PRZETARGI
  • Przetargi - Urząd Gminy Psary
  • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
  • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
  • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • Emisja obligacji
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • Gospodarka odpadami
  • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
  • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
  • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
  • Programy
  • Pomniki przyrody
  • WYBORY
  • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
  • Referenda
  • Wybory samorządowe
  • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
  • Wybory do Parlamentu Europejskiego
  • Wybory Prezydenta RP
  • Wybory ławników sądowych
  • DRUKI DO POBRANIA
  • Druki do pobrania
  • Odnośniki do stron WWW
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • URZĄD GMINY   \  REFERATY URZęDU   \  REFERAT FINANSãW I PODATKãW

      Referat Finansów i Podatków

    Referat Finansów i Podatków

    • W skład Referatu Finansów i Podatków wchodzą następujące stanowiska:

      • RFPI – kierownik referatu,

      • RFPII – stanowisko ds. płac,

      • RFPIII – stanowisko ds. księgowości budżetowej – wydatki,

      • RFPIV – stanowisko ds. księgowości budżetowej – dochody,

      • RFPV – stanowisko ds. księgowości podatkowej,

      • RFPVI – stanowisko ds. windykacji należności podatkowych,

      • RFPVII – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,

      • RFPVIII – stanowisko ds. OSP,

      • RFPX – stanowisko ds. wymiaru opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

      • RFPXI  stanowisko ds. windykacji należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

    • Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

    • Do zadań Referatu Finansów i Podatków należy w szczególności:

      • opracowanie projektu budżetu gminy, projektów planów finansowych dochodów i wydatków gminy;

      • przygotowanie projektów uchwał w sprawach budżetu oraz podatków i opłat lokalnych oraz zarządzeń budżetowych;

      • informowanie jednostek organizacyjnych o zmianach w ich planach finansowych;

      • zapewnienie płynności finansowej urzędu;

      • rejestracja, kontrola i dekretacja dowodów księgowych;

      • realizacja płatności przelewem;

      • prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;

      • rozliczanie zaliczek, ryczałtów i delegacji służbowych;

      • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości budżetowej jednostek organizacyjnych;

      • sporządzanie sprawozdań budżetowych, analiz, informacji z wykonania planów finansowych;

      • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych dotyczących zobowiązań i należności, zmian w stanie majątkowym, okresowych sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń;

      • prowadzenie ksiąg rachunkowych;

      • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego;

      • księgowanie dokumentów finansowych dochodów budżetowych jednostki i organu Urzędu Gminy w rozbiciu na księgi analityczne i syntetyczne oraz konta wg planu kont organu i jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową odrębnie dla jednostki i organu;

      • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzeń;

      • wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru oraz rozliczeń z urzędem skarbowym;

      • prowadzenie ewidencji zaciągniętych kredytów i pożyczek, dokonywanie terminowych spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z wyznaczonym harmonogramem spłat;

      • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy;

      • prowadzenie wszelkich rozliczeń, sprawozdań dotyczących działalności OSP;

      • ewidencja druków ścisłego zarachowania;

      • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w urzędzie, inkasa sołtysów, konserwatorów OSP, pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;

      • sporządzanie list płac innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło itp., diet i innych należności pieniężnych dla radnych i sołtysów;

      • przygotowanie i dokonywanie wypłat świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;

      • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń;

      • prowadzenie rozliczeń i sporządzanie odpowiednich dokumentów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Prac, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, PFRON;

      • prowadzenie księgowości funduszy celowych, ZFŚS, sum depozytowych;

      • prowadzenie spraw w zakresie ulg w podatkach w tym: umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowych i odsetek;

      • ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych;

      • ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

      • określanie wysokości zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych, kontrola deklaracji składanych przez osoby prawne;

      • prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz aktualizowanie danych w niej zawartych;

      • przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych;

      • przygotowanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników;

      • przygotowanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz poświadczających pracę w gospodarstwie rolnym;

      • prowadzenie rejestru dokumentacji przypisów i odpisów należnych zobowiązań pieniężnych;

      • prowadzenie rachunkowości podatkowej od osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych;

      • prowadzenie rachunkowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

      • windykacja należności z tytułu podatków i opłat, współdziałanie w tym zakresie z Urzędem Skarbowym;

      • windykacja należności z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

      • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

      • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości;

      • prowadzenie postępowania przygotowawczego do postępowania sądowego w sprawie zabezpieczenia należności podatkowych Gmin;

      • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, analiz oraz informacji w sprawach z zakresu realizacji podatków i opłat;

      • sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom;

      • prowadzenie ewidencji nieruchomości podlegających opłacie za odpady komunalne oraz aktualizacja danych w tym zakresie;

      • naliczanie opłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi;

      • rozliczanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych;

      • wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego. 

      udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra