Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 •       -- Wójt Gminy
        -- Zastępca Wójta Gminy
        -- Sekretarz Gminy
        -- Skarbnik Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  KIEROWNICTWO URZęDU GMINY   \  SKARBNIK GMINY

    SKARBNIK GMINY

  Skarbnik Gminy

  Joanna Przybyłek
  ul. Malinowicka 4, II piętro, pok. nr 203,
  42-512 Psary
  tel.: 32 294 49 00
  e-mail: skarbnik@psary.pl  Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.

  Do zadań Skarbnika należy:

  • organizowanie i prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

  • organizowanie i wykonywanie obsługi budżetu Gminy;

  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

  • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

  • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  • kontrasygnata dokumentów, na podstawie których Gmina zaciąga zobowiązania stanowiące podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;

  • opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy;

  • sporządzanie rocznych projektów budżetu Gminy i przedkładanie ich w obowiązującym trybie do uchwalenia;

  • koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową budżetu Gminy;

  • kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmiany oraz prowadzenie sprawozdawczości i analiz;

  • kontrolowanie prawidłowości dysponowania środkami zgromadzonymi z kredytów bankowych;

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta, dotyczących budżetu Gminy;

  • opracowywanie przy współudziale kierowników poszczególnych referatów rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia.

  Skarbnik bezpośrednio nadzoruje Referat Finansów i Podatków.

  Skarbnik przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”.

  Skarbnik sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania nadzorowanego referatu.

  Skarbnik bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra