Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 •       -- Wójt Gminy
        -- Zastępca Wójta Gminy
        -- Sekretarz Gminy
        -- Skarbnik Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  KIEROWNICTWO URZęDU GMINY   \  ZASTęPCA WãJTA GMINY

    ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

  Marta SzymiecZastępca Wójta Gminy Psary
  Marta Szymiec

  ul. Malinowicka 4, I piętro, pok. nr 110,
  42-512 Psary
  tel.: 32 294 49 00
  e-mail: zastepca@psary.pl

  W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Wójta. Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta. Zastępca Wójta bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów. Tym samym bezpośrednio koordynuje, nadzoruje i kontroluje sprawy wchodzące w zakres działalności:

  Referatu Przedsięwzięć Publicznych , a w szczególności:

  • zagospodarowanie przestrzenne Gminy;

  • gospodarka komunalna;

  • mienie komunalne;

  • ochrona środowiska;

  • rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo;

  • komunikacja pasażerska;

  • związki międzygminne i porozumienia komunalne,

  • eksploatacja oświetlenia;

  • wydawanie decyzji dotyczących dróg.

  Referatu Inwestycji i Remontów, a w szczególności:

  • inwestycje i remonty,

  • utrzymanie dróg i terenów zielonych,

  • sprawy gospodarcze i techniczne Urzędu,

  • ochrona przeciwpożarowa w Urzędzie,

  • porządek i czystość w Gminie,

  • utrzymanie obiektów sportowych;

  Referatu Rozwoju i Pozyskiwania środków zewnętrznych, a w szczególności:

  • pozyskiwanie środków zewnętrznych,

  • rozliczanie środków zewnętrznych,

  • działalność merytoryczna w zakresie podziału i realizacji Funduszu Sołeckiego,

  • obsługa inwestora;

  Samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych.

  Zastępca Wójta inicjuje przedsięwzięcia związane z aktywizacją gospodarczą Gminy. Zastępca Wójta, na podstawie zakresu czynności przydzielonego przez Wójta nadzoruje prace gminnych jednostek organizacyjnych:

  • Zakładu Gospodarki Komunalnej.

  Zastępca Wójta przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie  z Zarządzeniem Wójta w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”. Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania podległych Referatów oraz samodzielnych stanowisk. Zastępca Wójta bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra