Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 •       -- GBP w Psarach
        -- GOK w Gródkowie
        -- OPS w Psarach
           --- Statut
           --- Regulamin organizacyjny
           --- Plany i programy
           --- Sprawozdania
        -- Szkoła Podstawowa w Psarach
        -- SP w Dąbiu
        -- SP w Gródkowie
        -- ZGK w Dąbiu
        -- ZSP Nr 1 w Strzyżowicach
        -- ZSP Nr 2 w Sarnowie
        -- Niepubliczne przedszkola
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GMINA   \  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY   \  OPS W PSARACH

    OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Szkolna 100, 42-512 Psary
  tel.: 0 32 267 22 62

  www: www.ops.psary.pl
  e-mail: ops@psary.pl

  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

  kierownik: mgr Agnieszka Sarnik  Ośrodek Pomocy Społecznej jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Psary, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Działalność jednostki jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy Psary, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na realizację ich zadań.

  Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jednoosobowo i odpowiada za całokształt działalności. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest wójt gminy. Za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych kierownik ośrodka odpowiada przed Radą Gminy, której składa coroczne sprawozdanie z działalności i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika określony jest w statucie jednostki.

  Szczegółowa struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej opisana jest w Regulaminie organizacyjnym.

  OPS udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach, w tym również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. OPS wspomaga również rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie mogą oni pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy:
  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowanych z budżetu gminy oraz przez administrację rządową;
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  • prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Statut
  2. Regulamin organizacyjny
  3. Plany i programy
  4. Sprawozdania
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra